دانلود پایان نامه

 

داوری مقرر کرده اند و آن چه که قانون مقرر داشته می باشد.(مهاجری،1392 ،267)

در این جا به مطالعه اصول مشترک داوری و قضاوت که مکلف به رعایت آن ها می باشند اشاره می گردد.

1.اصل تناظر: اصل تناظر که بعضی از حقوقدانان مثل دکتر غمامی در کتاب آیین دادرسی مدنی فراملی از آن به اصل تقابل یاد کرده می باشد(غمامی،1390) یکی از نشانه های نوعی و عملی بی طرفی و از اصول بنیادی دادرسی می باشد که تضمین کننده ی برابری اصحاب دعوا در هر نوع دادرسی و تأمین کننده ی یک رسیدگی نوعاً عادلانه برای طرفین می باشد و آن را از اصول فطری به شمار آورده اند اصل تناظر روح مقررات دادرسی و داوری می باشد و اگر دقت کنیم متوجه می شویم که تقریباً همه ی مقررات دادرسی و داوری براین اصل استوار می باشد یا بایستی باشد. این قاعده به اندازه ای غیرقابل اجتناب می باشد که دیوان عالی کشور3– اصل در نظر داشتن ادله ی حکمی :اصول و قواعد و قوانین ماهوی می باشد که در حقیقت، قواعد زندگی جمعی بشر ها و خط مشی اشخاص در فضای حقوقی و در روابط حقوقی شان با هم می باشد. قاعدتاً داور نمی تواند بدون در نظر داشتن ادله ی حکمی بطور دلخواه رأی صادر کند و الزاماً بایستی در قضاوت خود، قواعد حقوق را مبنا قرار دهد.

4- اصل رعایت شیوه ی واحد و ثابت در رسیدگی:بی گمان هر کاری نیاز به آشنایی با فن انجام آن کار دارد و رسیدگی به اختلاف هم از این قاعده مستثنا نیست پس رسیدگی یک فن می باشد با این تفاوت که در کارهای دیگر می توان به اقتضای شرایط روش را عوض کرد.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده