دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

، ص41). وبستر و هونگ[1] اظهار داشتند که اندازه گیری عملکرد یک فعالیت کلیدی مدیریت می باشد که شرکت ها، سازمان ها و دستگاه‌هاي اجرايي، با هر چشم‌انداز[2]، مأموريت[3] ، رسالت و اهدافي؛ نهايتاً در يک قلمرو ملي و يا بين‌المللي اقدام مي‌کنند و ملزم به پاسخگويي به مشتريان[4]، ارباب‌رجوع[5] و ذينفعان[6] خود  هستند. بنابراين، بررسي نتايج عملکرد، يک فرآیند مهم راهبردي تلقي مي‌گردد. درصورتي که اندازه گیری عملکرد با ديدگاه فرآیندي و به طور صحيح و مستمر انجام گردد، موجب ارتقاي پاسخگويي سازمان ها و شركت ها و اعتماد عمومي به عملکرد آن ها مي‌گردد. همچنين موجب ارتقاي مديريت منابع، رضايت مشتري، کمک به توسعه ملي، ايجاد قابليت‌هاي جديد، پايداري و ارتقاي کلاس جهاني نيز مي‌گردد (حاجي جباري و سرآباداني،1386، ص 15).

اندازه گیری عملکرد در بُعد سازماني معمولاً مترادف با اثربخشي فعاليت‌ها می باشد. مقصود از اثربخشي ميزان دستيابي به اهداف و برنامه‌ها با ويژگي کارا بودن فعاليت‌ها و عمليات می باشد.به بياني ديگر اگر در ساده‌ترين تعريف، نسبت داده به ستانده کارآيي در نظر گرفته گردد، نظام اندازه گیری عملکرد در واقع ميزان کارآيي تصميمات مديريت در خصوص بهره گیری بهينه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار مي دهد. نظام اندازه گیری عملکرد مجموعه ای ازمعیارهای مورد بهره گیری برای کمی کردن كارآيي و اثربخشی فعالیت ها می باشد. نظام اندازه گیری عملکرد در واقع بخشی از سیستم های مدیریت عملکرد می باشد(Neely et al, 1995 , p82 ). تحقیقات بسیار زيادي در سال هاي اخیر در مورد ماهیت و روش های  اندازه گیري عملکرد شرکت ها انجام شده می باشد. نتايج اين تحقیقات از آن جهت ارزشمند می باشد که مي توان وضعیت فعلي شرکت ها را درک نمود و چالش هاي آينده در زمینه اندازه گیري عملکرد را مورد بررسي قرارداد. امروزه صاحب نظران حوزه مديريت بر اهمیت مدل هاي اندازه گیری عملکرد به عنوان يکي از معتبرترين شاخص هاي توسعه يافتگي شرکت ها تأكيد مي ورزند (تقي زاده و فضلي،1390، ص126).با این تفاسیر می توان اظهار نمود که ، اندازه گیری عملکرد فرآیندی می باشد که فعالیت های شرکت را به گونه ای اندازه گیری می کند تا شرکت در سایه بهبود فعالیت ها ، هزینه ها را کاهش داده و نحوه انجام عملیات در شرکت بهبود يابد ، همچنین از مأموریت شرکت نیز پشتیبانی نماید. با این تعریف فعالیت هایی را بایستی در شرکت پیدا نمود که (قلي زاده وآزادي خواه،1389، ص2) :

[1] C.Webster , L.C.Hung

[2] Vision

[3] Mission

[4] Customers

[5] Client

[6] Beneficiaries


کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران