دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

تکه ای از متن پایان نامه :

که پیشرفتهای زندگی این حریم سنتی را دَرهم شکسته و به آن معنای عام تری بخشیده و واژه مال را تنها محدود به عین (اموال منقول و غیرمنقول) ندانسته و آنرا دربرگیرنده مفاهیم وسیعتری می داند .

در ارتباط با ضررهای مادی می توان گفت که کاستن از دارایی شخص و یا جلوگیری از افزایش آن به  هر صورت که باشد، ضرر مادی به شمار می رود؛ به عبارت دیگر هرگاه آن چیز که از دست رفته یا دچار نقصان گردیده قابل ارزیابی با پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی می باشد. میزان این ضرر، اختلاف و تفاوت میان دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او از قبل از انجام فعل یا ترک  فعل اقدام زیانبار می باشد.[1] پس ضرری که به شخص می رسد می تواند به عین، منفعت یا حق وارد گردد، که به اختصار هر یک را توضیح می دهیم.[2]

1- ضرر به عین

عین به اشیاء مادی مستقل گفته می گردد، و اموالی که وجود خارجی داشته و بتوان آنرا حس و درک نمود «عین» نامیده می گردد؛[3] مثل کتاب و زمین. پس ضرر مادی که به عین (خسارتی که به اموال منقول یا غیر منقول) وارد می آید؛ مانند شکستن شیشه خودرو یا سوزاندن خرمن و تخریب خانه همه از مصادیق زیان های مادی می باشد.

2- ضرر به منفعت

مقصود از منفعت در واقع ثمره ای می باشد که تدریجاً از عین مال حاصل می گردد، بدون اینکه در عین مال تغییر چشمگیری حاصل گردد. این فایده ممکن می باشد، مثل میوه درخت بصورت عین2-1-2-ممانعت از حق

باتوجه به ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت می باشد از: «تقاضای  کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا  انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» بعنوان مثال، اگر شخصی سالها آب مورد نیاز زمین کشاورزی خود را از مجرای آبی تأمین نموده که از ملک دیگران عبور کرده، اما مجاورین از گذراندن این مجری ممانعت نمایند و با ممانعت از اجرای این حق باعث از بین بردن منفعتی به ضرر صاحب آن شوند،  فوت منفعت باعث ضمان ممانعت کنندگان می باشد.

[1] ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1391،ص 173

[2] محمد جعفر لنگرودی، منبع پیشین، ص 483

[3] ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ هفتم، 1382، ص 25

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی