دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

چنگ (2010) در پژوهشی اظهار نموده که در عصر حاضر اقتصاد مبتنی بر دانش، کل جهان را فرا گرفته­می باشد و پرورش شهروندان جهانی با ظرفیت­های خلاقانه و نو آورانه یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش می باشد.

ساک آگور (2010) در یک مطالعه پژوهشی با بهره گیری از یک گروه پیش­آزمون- پس­آزمون، تأثیر آموزش خلاق بر تفکر خلاق  درس مطالعات اجتماعی دانش­آموزان دبیرستانی، را مطالعه نمود. روش آزمایش شامل آموزش بر اساس فرایند خلاق بود. شرکت کنند­گان پزوهش شامل 34 نفر دانش­آموز بود، آموزش خلاق در 6 جلسه آموزشیی به گروه آزمایش ارائه گردید. در پیش­آزمون- پس­آزمون به دانش­آموزان یک شعر و یک داستان داده­گردید. مقایسه نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون نشان داد که بهره گیری از آموزش خلاق تأثیر قابل توجهی در بهبود کار­های شعر و داستان دانش­آموزان داشته­می باشد، نتایج نشان داد که آموزش خلاق عاملی مثبت در جهت افزایش تفکر خلاق دانش­آموزان می باشد.

در پژوهشی که توسط بوگنار و اپراکوید(2009) با عنوان خلاقیت در آموزش بر روی فراگیران در کروواسی انجام گردید یافته­های پژوهش نشان داد که بهره گیری از تکنیک­های خلاق کافی نیست و عوامل دیگری زیرا مدت زمان تدریس، روش­های تدریس، تجارب قبلی دانش­آموزان در فعالیت­های خلاق و همچنین توجه خلاق معلم بر پرورش خلاقیت دانش­آموزان تأثیر­گذار می باشد. (قاسمی،1389)

کینگ[1]، 1992 (به نقل از درویزه 1377) در مطالعه خود دریافت که اگر به دانش­آموزان در هنگام مطالعه آموزش داده­گردد از خودشان سؤالهایی مانند چه کسی، چه چیزی، کجا و چگونه را بپرسند، درک بهتری از مطلب مورد مطالعه خواهند داشت.

میلگرام (1990) معتقد می باشد علت شکست مدرسه در رشد خلاقیت تا حد زیادی به تعلیم وتربیت هم شکل و یکنواخت مر بوط می­گردد. این در حالی می باشد که هر کدام از بچه­ها کاملاً با یکدیگر متفاوتنند.

دو بو نو (1990)، نیز معتقد می باشد، برای اینکه افراد بتوانند خلاق باشند، بایستی راههای درست اندیشیدن را به آنها آموخت ودر این صورت همه افراد این توانایی را بدست خواهند­آورد که از خود خلاقیت نشان دهند.

در تحقیقی که توسط گوگن (1983) با بهره گیری از تست خلاقیت تورنس در نمونه ای از 225 کودک در مدرسه انجام گردید، مشخص گردید: روشهای فعال بر رشد خلاقیت دانش­آموزان به ویژه دختران بیشتر می باشد در مقابل دانش آموزان به روش سنتی کمترین  افزایش خلاقیت را نشان دادند.

[1] King

تاثیر آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه