منابع پایان نامه با موضوع ابتدائي، کتابهاي، طبقهبندي

دادن قرار داشت. 3- از 114 سئوال استخراج شده از کتاب ديني سال چهارم ابتدايي، 93/5% در سطح دانش، 5/2% در سطح فهميدن، 8% در سطح پاسخ دادن قرار داشت. 4- از 142 سئوال استخراج شده از کتاب ديني سال پنجم ابتدايي، 936/6% در سطح دانش، 6/3% در سطح فهميدن ادامه مطلب…

منابع پایان نامه با موضوع ساختار زبان، آموزش مهارت

و اظهارنظر درباره‌ي‌ شنيده‌ها 2- سخن‌ گفتن‌ – به‌كارگيري‌ انديشه‌ قبل‌ از سخن‌ گفتن‌ – به‌كارگيري‌ زبان‌ مناسب‌ براي‌ مخاطبان‌ – توانايي‌ سخن‌ گفتن‌ در برابر جمع‌ – به‌كارگيري‌ كارافزارهاي‌ مناسب‌ ارتباطي‌ – انسجام‌ در رساندن‌ پيام‌ – توانايي‌ شركت‌ در بحث‌ و گفت‌وگوها 3- ‌ خواندن‌ – تمركز و ادامه مطلب…

منابع پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، آداب و رسوم

از يک ميراث غني و متنوع برخوردار است. در نتيجه امروز ديدگاههاي فراواني دربارهي فرآيند يادگيري وجود دارد. لازم است در ميان نظريههاي نوين يادگيري تنها به پنج ديدگاه اشاره شود که اين پنج ديدگاه معروفترين نظريههاي نوين را شامل ميشوند. يکي از اين پارادايمها کارگردگرايي است. اين پارادايم تأثير ادامه مطلب…

منابع پایان نامه با موضوع يادگيري، تعيين، طرحهاي

هوس11 1975). با مطالعه تعاريف برنامه درسي مشخص ميشود که هر کدام از تعاريف برنامه درسي به جنبه خاصي توجه داشته و با رويکرد متفاوتي آنرا مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. همانگونه که پورتلي (1987) از قول دانيلز12 و کومبز13 نقل ميکند بيشتر تعريفها “گرايش به تحريف مفهوم برنامه ادامه مطلب…

منابع پایان نامه با موضوع انقلاب مشروطه

شامل وقايع و پديده هايي که به نحوي با رشته هاي مختلف علمي ارتباط دارند نيز هست.با توجه به تعريف ذکر شده محتواي برنامه درسي تنها همان نيست که به وسيله برنامه ريزان طراحي شود و به وسيله مولف انتخاب و سازمان دهي شود بلکه به آنچه که در فرايند ادامه مطلب…

منابع پایان نامه با موضوع آموزش مهارت

ز سوي دانش آموزان بوده است. روانشناسان و نظريه پردازان مختلف نيز همواره بر اهميت فعاليتهاي وابسته به آموزش مهارتهاي اجتماعي در ايجاد يادگيري مفيد و موثر تاکيد داشتهاند. (سيف، 1387). تعليم وتربيت زمينه ساز پرورش استعدادهاي يادگيرندگان براي يافتن راه حلهايي براي حل اثر بخش مسايل گوناگون زندگي است. ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

قابلیت های بازاریابی است.93 در بررسی «تاثیر فرهنگ بازارگرایی بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد» (1384) پژوهشگران بیان کردند که بازارگرایی تاثیر مثبتی بر عملکرد بازرگانی این شرکت ها داشته و ادعا می کنند که هرچه فعالیت های سازمان بیشتر به سمت بازار و مشتری سوق داده ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع بازارگرایی، نیروی کار، عملکرد مالی

شباهت های بسیاری هستند، اما با وجود این، نمی‌توان تعریف واحد و یکسانی از آنها به دست آورد.(ملکی نژاد، 1385) SME s چیست ؟SME s مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و در برگیرنده کلیه بنگاه های کوچک و متوسط اعم از بنگاههای صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع مشتری گرایی، اجرای استراتژی، اطلاعات بازار

سازمان براي پاسخگويي به نيازهاي بازار متكي به توانمندي سازمان در انتشار و اشاعه ى هوشمندي بازار در همه ى واحدهاي عملياتي مي باشد. اشاعه هوشمندي بازار، به دليل اينكه مبناي مشترك و متناسب براي اقدامات هماهنگ واحد هاي مختلف سازمان را فراهم مي آورد، بسيار مهم و حياتي است. ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع اطلاعات بازار، منابع سازمان، مشتری گرایی

انفعالي عمل مي كند و به دنبال يادگيري غيرمنتظره است. مديران و كاركنان فقط چيزي را مي بينند كه در منظر جاري مشتريان آنان قرار دارد و به ماوراي آن توجهي ندارند. عيب اين نوع رفتار بازارگرايي اين است كه باعث اضمحلال توانايي شركت در نوآوري شده و به عنوان ادامه مطلب…