پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع ساختار زبان، آموزش مهارت

و اظهارنظر درباره‌ي‌ شنيده‌ها 2- سخن‌ گفتن‌ – به‌كارگيري‌ انديشه‌ قبل‌ از سخن‌ گفتن‌ – به‌كارگيري‌ زبان‌ مناسب‌ براي‌ مخاطبان‌ – توانايي‌ سخن‌ گفتن‌ در برابر جمع‌ – به‌كارگيري‌ كارافزارهاي‌ مناسب‌ ارتباطي‌ – انسجام‌ در ادامه مطلب…

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، آداب و رسوم

از يک ميراث غني و متنوع برخوردار است. در نتيجه امروز ديدگاههاي فراواني دربارهي فرآيند يادگيري وجود دارد. لازم است در ميان نظريههاي نوين يادگيري تنها به پنج ديدگاه اشاره شود که اين پنج ديدگاه ادامه مطلب…

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع يادگيري، تعيين، طرحهاي

هوس11 1975). با مطالعه تعاريف برنامه درسي مشخص ميشود که هر کدام از تعاريف برنامه درسي به جنبه خاصي توجه داشته و با رويکرد متفاوتي آنرا مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. همانگونه که پورتلي ادامه مطلب…

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع آموزش مهارت

ز سوي دانش آموزان بوده است. روانشناسان و نظريه پردازان مختلف نيز همواره بر اهميت فعاليتهاي وابسته به آموزش مهارتهاي اجتماعي در ايجاد يادگيري مفيد و موثر تاکيد داشتهاند. (سيف، 1387). تعليم وتربيت زمينه ساز ادامه مطلب…

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق با موضوع بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

قابلیت های بازاریابی است.93 در بررسی «تاثیر فرهنگ بازارگرایی بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد» (1384) پژوهشگران بیان کردند که بازارگرایی تاثیر مثبتی بر عملکرد بازرگانی این شرکت ها داشته و ادعا ادامه مطلب…

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق با موضوع مشتری گرایی، اجرای استراتژی، اطلاعات بازار

سازمان براي پاسخگويي به نيازهاي بازار متكي به توانمندي سازمان در انتشار و اشاعه ى هوشمندي بازار در همه ى واحدهاي عملياتي مي باشد. اشاعه هوشمندي بازار، به دليل اينكه مبناي مشترك و متناسب براي ادامه مطلب…

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق با موضوع اطلاعات بازار، منابع سازمان، مشتری گرایی

انفعالي عمل مي كند و به دنبال يادگيري غيرمنتظره است. مديران و كاركنان فقط چيزي را مي بينند كه در منظر جاري مشتريان آنان قرار دارد و به ماوراي آن توجهي ندارند. عيب اين نوع ادامه مطلب…

By mitra8--javid, ago