پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، نومحافظه کاران

بوش به شدت بودجه نظامي را افزايش داد و همراستاي آن به طبل جنگ کوبيد و بطور صريح بسياري از کشورهاي هدف برنامه هاي خود را تهديد به تغيير رژيم کرد که شامل کشورهاي به اصطلاح محور شرارت مي شد. به طوري که در نمودار زير ديده مي شود بعد ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، بازنشستگان، حمل و نقل

داشت بدون هيچ گونه هشداري از طرف مهندسان گارد ساحلي مبني بر اينکه اين طرح پيشنهادي براي کشتي هاي بزرگتر شده ناقص و معيوب است (Ibid: 9). مشکلات اين پروژه تعدادي از اعضاي کنگره را که در مورد پروژه نگران بودند را مجاب به قطع بودجه پروژه کرد ولي شبکه ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان نومحافظه کاران، اقدام به جنگ، استفاده از زور

رسيدند و توانستند به مشروعيت قابل توجهي دست يابند. نسل دوم نومحافظه کاران امريکايي که از دهه 1990 حضور خود را در عرصه قدرت مطرح کردند، با کنترل ابزارهاي رسانه اي و مطبوعاتي ( وال استريت ژورنال، واشينگتن تايمز، ويکلي استاندارد و فاکس نيوز)، فکري( موسسات تحقيقاتي دست راستي) و ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان نومحافظه کاران، استفاده از زور، طبقه حاکم

نظامي گري از ابزار رسانه براي حمايت افکار عمومي در رابطه با افزايش بودجه پنتاگون و اجراي برنامه هاي نظامي گرايانه خود مي کنند و نيز بسياري از اعضاي نومحافظه کار کابينه بوش در اين صنايع داراي سهام هستند يا قبلا در اين شرکتها صاحب مناصب مديريتي بوده اند يا ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان نومحافظه کاران، دانشگاهها، وزارت خارجه

دانشگاه هاروارد. در اين رابطه سازمان دانشگاههاي امريکا در سال 2002 گزارش داد که حدود 350 دانشکده و دانشگاه در کار پژوهشهايي با بودجه پنتاگون اند، و اينکه دانشگاهها 60 درصد از بودجه پژوهشهاي پايه اي خودشان را از وزارت دفاع تامين ميکنند، و همينطور اينکه وزارت دفاع در مورد ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان نومحافظه کاران، حقوق بشر، افغانستان

تمام جنگها حامل ارزشهايي باشد که مقبول همه مردم جهان هستند؛ مانند دموکراسي و حقوق بشر. اين نگرش توسط ولفوويتز در سال 1992 به صورت منشور سياست خارجي امريکا تئوريزه و مدون گرديد. گرچه ولستتر در سال 1997 در گذشت و شوروي 7 سال قبل از آن فرو پاشيد ولي ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان ساختار صنعت، بازنشستگان، گروه نفوذ

تاثيرگذاري بر سياستهاي نظامي دولتها بدست آوردند. شکل زير ادغام چند شرکت بزرگ توليد تسليحات امريکايي را نشان مي دهد. شکل4-1 : ادغام صنايع دفاعي ايالات متحده امريکا 1993- 2007 (watts,2008:33)Source: يکي از پيشرفتهاي بزرگي که جديدا بوجود آمد، صنعت خدمات نظامي بود که با پايان جنگ سرد به صحنه ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان عرضه کنندگان

سرفرماندهي پرقدرت فرماندهان منطقه اي که بطور مخفف نيکز116 خوانده مي شوند. نظاميان سابق از جمله لژيون امريکا و شرکت کنندگان سابق در جنگهاي برون مرزي نيز نقش پشتيبان از ضلع دوم را دارند. و سرانجام در پايه اين مثلث، 85000 شرکت خصوصي قرار دارد که سودهاي سرشارشان را به ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان دانشگاهها، افغانستان، رقابت در بازار

شکست کشاندند. باز اين گروهها با پيش کشيدن خطر کمونيسم موفق شدند تنشهاي کمابيش ضعيف شده ميان امريکا و شوروي را چنان شدت بخشند که عنوان جنگ سرد دوم را بيابد – و چنين بود که در اوايل سالهاي 1980، به تعبير ريگان موضوع تسليح مجدد امريکا مطرح شد. باز ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان بهره بردار، وزارت خارجه، رقابت در بازار

زمان زياد و تلاشهاي زيادي را از طرف شرکت کنندگان آن گرفته است. سه طرف براي باقي ماندن اين مثلث در به عنوان محيطي اقتصادي تلاش مي کنند.بين سه بخش قوه مجريه، کنگره و صنعت، ارتباطات مداومي وجود دارد که جامعه منافعي را بوجود آورده است که پاسخ به اين ادامه مطلب…