دانلود پایان نامه

1-2-1- اهميت اعتماد اجتماعي 6
1-2-2- اهميت جامعهي آماري 7
1-3- اهداف پژوهش 8
1-3-1- هدف کلي 8
1-3-2- اهداف جزيي 8
خلاصه فصل 9
فصل دوم: پيشينه تجربي پژوهش
مقدمه 11
2-1- تحقيقات انجام شده در ايران (داخلي) 12
2-2- تحقيقات انجام شده در خارج 17
2-3- جمع بندي 24
خلاصه فصل 26

فصل سوم: پيشينه نظري پژوهش
مقدمه 28
3-1- تعريف اعتماد 29
3-2- انواع اعتماد 32
3-2-1- اعتماد بنيادين 32
3-2-2- اعتماد بين شخصي 34
3-2-2-1- جانسون 34
3-2-2-2- کلمن 35
3-2-3 اعتماد اجتماعي 37
3-2-3-1- پاتنام 38
3-2-3-2- اينگلهارت 40
3-2-4- اعتماد نهادي 42
3-2-4-1- گيدنز 43
3-2-4-2- افه 44
3-2-4-3- زتومکا 47
3-3 – مسائلي پيرامون رسانههاي جمعي 49
3-3-1- مفهوم و اهميت رسانههاي جمعي 49
3-3-2- کارکردهاي رسانههاي جمعي 50
3-3-3- دورهبندي نظريات مربوط به تأثيرات رسانههاي جمعي 53
3-4- نظريات مربوط به تأثير رسانههاي جمعي بر اعتماد 54
3-4-1- پاتنام 54
3-4-2- اوسلنر 55
3-4-3- زتومکا 56
3-4-4- کلمن 56
3-4-5- گيدنز 57
3-5- چارچوب نظري پژوهش 57
3-6- مدل تحليلي پژوهش 66
3-7- فرضيات پژوهش 67
خلاصه فصل 68
فصل چهارم: روش شناسي
مقدمه 70
4-1- روش پژوهش 71
4-2- جامعه ي آماري 71
4-3- حجم نمونه ي آماري 72
4-4- روش نمونه گيري 73
4-5- فرايند گردآوري داده ها 74
4-6- ابزار پژوهش 74
4-7- متغيرهاي مستقل، واسط و وابسته پژوهش 74
4-8- تعريف مفاهيم 75
4-8-1- تعاريف نظري مفاهيم 75
4-8-1-1- اعتماد بين شخصي 75
4-8-1-2- اعتماد اجتماعي 75
4-8-1-3- اعتماد نهادي 76
4-8-1-4- مصرف رسانه هاي جمعي 76
4-8-1-5- ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 76
4-8-1-6- هنجار معامله متقابل 76
4-8-1-7- نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 77
4-8-1-8- احساس عدالت 77
4-8-1-9- فرصت طلبي 77
4-8-1-10- ويژگي هاي فردي پاسخگويان 77
4-8-2- تعريف عملياتي مفاهيم و شاخص ها 78
4-8-2-1- اعتماد بين شخصي 78
4-8-2-2- اعتماد اجتماعي 79
4-8-2-3- اعتماد نهادي 80
4-8-2-4- مصرف رسانه اي 81
4-8-2-5- ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 82
4-8-2-6- هنجار معاملهي متقابل 83
4-8-2-7- نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 83
4-8-2-8- احساس عدالت 84
4-8-2-9- فرصت طلبي 86
4-8-2-10- مشخصات فردي يا متغيرهاي زمينه اي 87
4-9- اعتبار و پايايي ابزار سنجش 88
4-9-1- اعتبار پژوهش 88
4-9-2- پايايي پژوهش 88
4-10- واحد تحليل 90
4-11- تکنيک هاي تجزيه و تحليل داده ها 90
4-12- استاندارد سازي 90
4-13- تغيير شکل مقياس ها براي معنا کردن حد بالا و پايين مقياس 91
خلاصه فصل 92
فصل پنجم: توصيف داده ها
مقدمه 94
5-1- توصيف متغيرهاي زمينه اي 95
5-1-1- توزيع پاسخ گويان بر حسب جنسيت 95
5-1-2- توزيع پاسخ گويان بر حسب گروه هاي سني 96
5-1-3- توزيع پاسخ گويان بر حسب وضعيت تأهل به تفکيک جنسيت 97
5-1-4- توزيع پاسخ گويان بر حسب مقطع تحصيلي به تفکيک جنسيت 97
5-1-5- توزيع پاسخ گويان بر حسب دانشکده به تفکيک جنسيت 98
5-1-6- توزيع پاسخ گويان بر حسب معدل 99
5-1-7- توزيع پاسخگويان بر حسب محل تولد 99
5-1-8- توزيع پاسخگويان بر حسب محل سکونت فعلي به تفکيک جنسيت 100
5-1-9- توزيع پاسخگويان بر حسب پايگاه اقتصادي- اجتماعي والدين 101
5-1-10- توزيع پاسخگويان بر حسب محل سکونتوالدين 102
5-2- توصيف متغيرهاي مستقل 103
5-2-1- مصرف تلويزيون داخلي 103
5-2-2- مصرف تلويزيون ماهواره اي 107
5-3- توصيف متغيرهاي واسط 111
5-3-1- ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 111
5-3-2- هنجار معامله متقابل 114
5-3-3- نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 117
5-3-4- احساس عدالت 119
5-3-5- ميزان فرصت طلبي 121
5-4- توصيفانواعاعتماد 123
5-4-1- اعتماد اجتماعي(متغير وابسته) 123
5-4-2- اعتماد بين شخصي 126
5-4-3- اعتماد نهادي 129
خلاصه فصل 132
فصل ششم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 134
6-1- بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه اي با متغيرهاي مستقل، واسط و انواع اعتماد 135
6-1-1- مقايسه ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون برحسب جنسيت 135
6-1-2- مقايسه ميانگين انواع اعتماد بر حسب جنسيت 135
6-1-3- مقايسه ميانگين متغيرهاي واسط برحسب جنسيت 137
6-1-4- رابطه سن و ميزان تماشاي تلويزيون 138
6-1-5- رابطه سن و انواع اعتماد 138
6-1-6- رابطه ي سن و متغيرهاي واسط 139
6-1-7- رابطهي مقطع تحصيلي و ميزان تماشاي تلويزيون 139
6-1-8- رابطه ي مقطع تحصيلي و انواع اعتماد 140
6-1-9- رابطهي مقطع تحصيلي و متغيرهاي واسط 141
6-1-10- مقايسه ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون برحسب محل سکونت والدين 142
6-1-11- مقايسه ميانگين انواع اعتماد برحسب محل سکونت والدين 143
6-1-12- مقايسه ميانگين متغيرهاي واسط برحسب محل سکونت والدين 144
6-1-13- رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي و ميزان تماشاي تلويزيون 145
6-1-14- رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي و انواع اعتماد 145
6-1-15- رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي و متغيرهاي واسط 146
6-2- بررسي رابطه متغيرهاي مستقل و واسط با اعتماد نهادي 147
6-2-1- مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب تماشاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي) 147
6-2-2- مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي) 148
6-2-2-1- مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون داخلي 148
6-2-2-2- مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون ماهواره اي 149
6-2-3- بررسي رابطه بين ميزان تماشاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي)با اعتماد نهادي 149
6-2-4- بررسي رابطه متغيرهاي واسط با اعتماد نه
ادي 150
6-3- آزمون فرضيات 151
6-4- ماتريس همبستگي 156
6-5- تحليل رگرسيوني متغيرهاي پيش بيني کننده اعتماد اجتماعي 159
6-5-1- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي 159
6-5-2- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر هنجار معامله متقابل 163
6-5-3- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 164
6-5-4- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر احساس عدالت 165
6-5-5- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر ميزان فرصت طلبي 166
6-5-6- تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 167
6-6- تحليل مسير 168
خلاصه فصل 171

فصل هفتم: نتيجه گيري
مقدمه 174
7-1- نتايج عمده پژوهش 174
7-2- بحث و نتيجهگيري 179
7-3- ارائه پيشنهادها وراهکارهاي اجرايي و پژوهشي 185
7-3-1- پيشنهادهاي اجرايي 185
7-3-2- پيشنهادهاي پژوهشي 186
فهرست منابع 187
ضمائم 197

فهرست جداول
4-1- جدول تعداد دانشجويان در جامعه و نمونه آماري به تفکيک دانشکده و جنسيت 73
4-2- جدول پرسش هاي مربوط به اعتماد بين شخصي 78
4-3- جدول گويه هاي مربوط به اعتماد اجتماعي 79
4-4- جدول گويه هاي مربوط به اعتماد نهادي 80
4-5- جدول پرسش هاي مربوط به مصرف رسانه اي 81
4-6- جدول پرسش هاي مربوط به ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 82
4-7- جدول گويه هاي مربوط به هنجار معامله متقابل 83
4-8- جدول گويه هاي مربوط به نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 84
4-9- جدول گويه هاي مربوط به احساس عدالت 85
4-10- جدول گويه هاي مربوط به ميزان فرصت طلبي 86
4-11- جدول پرسش هاي مربوط به مشخصات فردي 87
4-12- جدول ضريب آلفاي طيف هاي مورد استفاده در پيش آزمون و همچنين مطالعه نهايي 89
5-1- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب جنسيت 95
5-2- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب گروه هاي سني 96
5-3- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب وضعيت تأهل به تفکيک جنسيت 97
5-4- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب مقطع تحصيلي به تفکيک جنسيت 97
5-5- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب دانشکده به تفکيک جنسيت 98
5-6- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب معدل 99
5-7- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب محل تولد 99
5-8- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب محل سکونت فعلي به تفکيک جنسيت 100
5-9- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب پايگاه اقتصادي- اجتماعي والدين 101
5-10- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب محل سکونت والدين 102
5-11- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تماشاي تلويزيون داخلي در طول روز 103
5-12- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مدتزمان تماشاي تلويزيون داخلي در طول روز 103
5-13- جدولتوزيع پاسخگويان برحسباولويتبندي برنامه هاي مورد مشاهدهشبکههاي تلويزيوني داخلي 105
5-14- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مقوله هاي ادغام شده اولويت نخست تماشاي تلويزيون داخلي 106
5-15- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تماشاي تلويزيون ماهواره اي در طول روز 107
5-16- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مدتزمان تماشاي تلويزيون ماهواره اي در طول روز 107
5-17- جدولتوزيع پاسخگويان برحسباولويتبندي برنامههاي مورد مشاهدهشبکههاي تلويزيونيماهوارهاي 109
5-18- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مقولههاي ادغام شده اولويت نخست تماشاي تلويزيونماهوارهاي 110
5-19- جدول توزيع پاسخگويان برحسب پرسشهاي ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 111
5-20- جدول توزيع پاسخگويان برحسب ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 113
5-21- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي هنجار معامله متقابل 114
5-22- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان هنجار معامله متقابل و ابعاد آن 116
5-23- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويههاي نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 117
5-24- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 118
5-25- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي احساس عدالت 119
5-26- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان احساس عدالت و ابعاد آن 120
5-27- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي ميزان فرصت طلبي 121
5-28- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان فرصت طلبي 122
5-29- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي اعتماد اجتماعي 123
5-30- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان اعتماد اجتماعي 125
5-31- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سوالات اعتماد بين شخصي 126
5-32- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد بين شخصي و ابعاد آن 127
5-33- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي اعتماد نهادي 129
5-34- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد نهادي و ابعاد آن 131
6-1- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون بر حسب جنسيت 135
6-2- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين انواع اعتماد بر حسب جنسيت 136
6-3- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين متغيرهاي واسط برحسب جنسيت 137
6-4- جدول نتايج آزمون رابطه سن با ميزان تماشاي تلويزيون 138
6-5- جدول رابطه سن با انواع اعتماد 138
6-6- جدول رابطه سن و متغيرهاي واسط 139
6-7- جدول نتايج آزمون رابطه مقطع تحصيلي با ميزان تماشاي تلويزيون 140
6-8- جدول نتايج آزمون رابطه مقطع تحصيلي با انواع اعتماد 140
6-9- جدول نتايج آزمون رابطه مقطع تحصيلي با متغيرهاي واسط 141
6-10- جدول نتايج آزمون معنيداري تفاوت ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون برحسب محل سکونت والدين 142
6-11- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين انواع اعتماد بر حسب محل سکونت والدين 143
6-12- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين متغيرهاي واسط برحسب محل سکونت والدين 14
4
6-13- جدول نتايج آزمون رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي با ميزان تماشاي تلويزيون 145
6-14- جدول نتايج آزمون رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي با انواع اعتماد 145
6-15- جدول نتايج آزمون رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي با متغيرهاي واسط 146
6-16- جدول مقايسه ميانگين اعتماد نهادي برحسب تماشاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي) 147
6-17- جدول مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون داخلي 148
6-18- جدول تفاوت ميانگين اعتماد نهادي بر حسب مقايسه دوبه دوي نوع برنامه


پاسخی بگذارید