انجام تعهدات خود در یک رابطه تجاری کوتاهی نخواهد کرد.”
مرگان و هانت،۱۹۹۴
اعتماد هنگامی رخ می دهد که” شخصی از ایجاد ارتباط تجاری با دیگری احساس راحتی نماید.”
مایر ، ۱۹۹۵
اعتماد یعنی” شخصی خطرات آسیب رسانی دیگری را در یک معامله بازرگانی، با توقع موفقیت
روسو ، ۱۹۹۸
اعتماد یعنی” حالتی روانی دربرگیرنده پذیرش خطرات آسیب رسانی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید