مترادف گرفته می شود .دوم، این که اعتماد مفهومی چند وجهی بوده و دارای ابعاد مختلف حسی و رفتاری می باشد (سپهری و اسدی،۱۳۸۵۵۲:). با این حال مراجع مختلفی سعی در تعریف اعتماد درحوزه تجاری داشته اند که گزیدهایی از آن در جدول زیر آمده است
مرجع
تعریف اعتماد
روتر،۱۹۷۶
اعتماد یعنی” باور اینکه گفته های یک شخص قابل اتکا بوده و او در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید