چند بعدیِ ایجاد اعتماد به بعدِ رفتارِمصرف کننده اشاره کرده اند و به ویژگیهای فردی نظیر ویژگی های جمعیت شناختی، تجربه. و… که بر رفتار های اعتماد مصرف کنندگان مؤثر است توجه می کنند (دانگ و یانگ۲۰۰۴۴۲:)
کوربیت و همکارانش در مدل اعتماد ادراک شده در تجارت B2C از ادراکات مشتری از متغیرهایی چون کیفیت، تارنما، ریسک ادراک شده توسط

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید