پذیرفت و وفاداری مشتریان بیشتر به وسیله رفتارهای خرید ساده در نظرگرفته می شد ، که این دو مورد را می توان از ابهامات روش ارزیابی وفاداری از طریق خرید مجدد بر شمرد .مورگان پیشنهاد می کند که واژه ” وفاداری ” رامی توان به روشهای مختلفی تعبیر نمود ، وفاداری ترکیبی از وفاداری نگرشی ” من چه احساسی دارم ” وفاداری رفتاری ” من چه کار باید

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید