می آورند خریداری شود (سیدجوادین،۱۳۸۹۶۲:)
وفاداری عبارت است از ساختاری با فرهنگ وفرهیخته یعنی چنانچه سازمان بتواند ساختار داخلی خود را سازمان دهی نماید و تلاش جهت کسب وفاداری مشتری به عنوان فرهنگ سازمانی توسط همه افراد پیاده شود ، آنگاه در این محیط فرهیخته می توان انتظار جذب و نگهداری مشتری وفادار را داشت (الیور،۱۹۹۷۸۵:)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید