دانلود پایان نامه

سازماندهی کلی وچگونگی دستیابی به اطلاعات موجود در تارنما است.
ج. بعد محتوایی: این بعد بیانگر اجزای اطلاعاتی است که به صورت متنی و یا گرافیکی درتارنما وجود دارد.
د.بعد عوامل اجتماعی: این بعد بیانگر لزوم در نظر گرفتن عوامل اجتماعی در تارنمامانند وجود تعاملات چهره به چهره و نیز استفاده از وسایل ارتباطی تأمین کننده این امر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید