به لزوم قانونمندی و وجود زیرساختهای مناسب حقوقی و قانونی برای ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرده است (همفیل۲۰۰۲۲۳:)
کیم و همکاران نیز در مدل فرایند محورِچندبعدی، ایجاد اعتماد به بعدِ نهادی (زیرساخت های حقوقی و قانونی، زیرساخت هایاعتباری، و…)و بعد فناوری (سیستم اطلاعاتی و ویژگی های نرم افزاری که باعث ایمنی و اثربخش شدن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید