مبادلاتِ به هنگام می شود) اشاره می کنند(کیم،۲۰۰۴۶۱:)
سولتان و همکاران نیز به وجود تأییدیه ها (زیرساخت های اعتباری) را یکی از عوامل. زیربنایی ایجاد اعتماد در مشتریان مورد توجه می کنند (سولتلن،۲۰۰۰۴۲:)
با توجه به مطالب فوق به زیرساخت های مخابراتی، زیرساخت های مالی، زیرساخت های حقوقی و قانونی، زیرساخت های حمل و نقل و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید