تعهد عمیق و کاملی نسبت به خرید مجدد یا تشویق به خرید زیاد محصول یا خدمات مستمر در آینده ، بنابراین این امر موجب تکرار نوع مشابه یا تولید مشابه می شود وبا وجود افزایش کار و بازاریابی موثر ، اثر ات و قدرت کافی در ایجاد رفتارها دارند . (الیور،۱۹۹۷۸۶:)
در گذشته همواره بررسی و ارزیابی وفاداری از طریق بررسی خرید مجدد صورت می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید