های زیرساختی، متغیرهایی هستند که به عوامل محیطی و پیرامونی تجارت الکترونیک ارتباط دارند و وجود آنها پیش زمینه انجام تجارت در فضای مجازی تلقی می شود. درتحقیقات گوناگون، به عوامل زیر ساختی به عنوان متغیر های مؤثر بر اعتماد مشتری درتجارت الکترونیک توجه شده است.
همفیل از معدود محققانی بود که در زمینه اعتماد درتجارت الکترونیک،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید