دانند
در این پژوهش با توجه به الگوی عناصر آمیخته بازاریابی مک کارتی و نیز تحقیقات صورت گرفته در رابطه با نحوه تأثیر این عوامل بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک چهار عامل، قیمت، محصول، ترفیع و توزیع، مورد توجه قرار گرفته اند (مک کارتی،۱۹۹۶۶۴:)
۴ -۱ – ۱ – ۳ – عوامل زیرساختی موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
متغیر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید