می گیرد؛ آنها این بعد ازاعتماد را اعتماد شخصیتی نام نهاده، در آن به نقش مصرف کننده و فعل و انفعالاتی که درذهن وی در رابطه با اعتماد و یا عدم اعتماد به یک فروشنده الکترونیکی اتفاق می افتد، توجه می کنند(تان و ساترلند،۲۰۰۴۴۵:)

۴- ۱ -۱- ۲ – عوامل شرکتی موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
مقصود از متغیر های مربوط به شرکت،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید