۱- عوامل فردی موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
منظور از متغیر های فردی، متغیرهایی است که در رابطه با خود مشتری بوده و بر اعتمادوی در تجارت الکترونیک مؤثر است. در تحقیقات گوناگون انجام شده در این حوزه، به این متغیر ها توجه شده است و هر یک از صاحب نظران به بخشی از این عوامل توجه کرده اند.برای
در مدلِ فرایند محورِ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید