کرده اند و نوع و شیوه طراحی تارنما را عامل ایجاداعتماد در مشتریان می دانند. چارچوب ارائه شده توسط وانگ و امورین در چهار بعدگوناگون به شرح زیر ارائه شده اند:
الف. بعد طراحی گرافیک: این بعد بیانگر عوامل طراحی گرافیکی در تارنما است که مصرفکننده در اولین مرتبه با آن برخورد می کند
ب. بعد ساختار طراحی: این بعد بیانگر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید