در تارنما است
ب – متغییرهای مربوط به آمیخته های بازاریابی
منظور از متغیر های مربوط به آمیخته بازاریابی،عناصری است که در دست شرکت و یاتارنمای مورد نظر است و می توان به وسیله آنها بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک اثر گذاشت.
کیم و همکاران در مدل فرایند محور چندبعدی، ایجاد اعتماد به بعد محصول (ویژگی هایی از محصول که

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید