دیگری در یک معامله بازرگانی، با انتظارات مثبت.”
گفن ، ۲۰۰۰
اعتماد به فروشنده های اینترنتی یعنی” پذیرش آسیب های احتمالی همراه با احساس امنیت

وانگ و همکارانش چهار ویژگی برای اعتماد قائل هستند چهار ویژگی که عموما در تحقیقات گوناگون مورد توجه قرار گرفته است که در مورد اعتماد مجازی و یااعتماد در محیط مجازی نیز مصداق دارد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید