متغیرهایی هستند که مرتبط با خود شرکت و یاتارنمایی که به ارائه کالا ها و خدمات به صورت اینترنتی است، می باشند. در این تحقیق این عوامل عبارتند از: متغیر های مربوط به تارنما و متغیر های مربوط به آمیخته بازاریابی.
الف – متغیر های مربوط به تارنما
وانگ و امورین در مطالعات خود به نقش و اهمیت عوامل مربوط به طراحی تارنما توجه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید