الف) اعتماد کننده و اعتماد شونده
در هر ارتباط مبتنی بر اعتماد دو طرف خاص وجود دارند اعتماد کننده و اعتماد شونده این دو نقش اعتماد می تواند بر عهده یک فرد ،یک شرکت و یا حتی یک محصول قرار گیرد
ب)آسیب پذیری
اعتماد،شامل قبول آسیب پذیری توسط اعتماد کننده است به عبارت دیگر اعتماد تنها زمانی تبلور پیدا می کند

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید