آیند که اتفاقات مهمی در زندگی رخ دهد. اتفاقاتی که با نظام اعتقادی خود فرد سازگاری داشته باشد. بدین ترتیب ، این بتور که ارزش هر کس منحصرا به موقعیت بستگی دارد، در صورت شکست ممکن است به افسردگی منجر شود و این اعتقاد که برای خوشبختی فرد لازم است دیگران او را دوست داشته باشند در صورت طرد شدن ، ممکن است به افسردگی دامن زند (همان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید