شدت احتمال آن را تحت شرایط خاص محیطی افزایش یا کاهش می دهند، تمرکز نماید. (لوینسون و همکاران، ۱۹۸۵، به نقل از هاپکو و مولان،۲۰۰۸).

عوامل پیش بینی کننده دوره های افسردگی و عود آن و چگونگی انطباق آن ها با نظریه لوینسون
لوینسون نتیجه چندین کار تحقیقاتی خویش را در مورد پیش بینی های خاص دوره های اولیه و نیز عود افسردگی منتشر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید