کرده است که در جداول ۱-۶- تا ۴-۶ آمده است. جداول مذکور متغیرهای شناسایی شده را نشان می دهند و این که آن متغیرها در کدام بررسی، معلوم شده اند نیز مشخص می گردد. هم چنین جداول مبین چگونگی متغیرها با مدل تلفیقی افسردگی لوینسون هم هستند. در ستون آخر، حروف مبین نقطه ای در مدل لوینسون هستند که در آن نقاط، این متغیر اتفاق می افتد. به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید