افسردگی در نظر می گیرند ( به نقل از هاپکو و مولان،۲۰۰۸).
به علاوه، نظریه مذکور، حوزه های ثمربخشی را به منظور تحقیق پیشنهاد می کند که نه آن را تایید می کنند نه آن را رد می کنند. بلکه مشخصات آن را گسترش می دهد. چنین تحقیقاتی به ویژه می توانند بر ماهیت ویژگی های زمینه سازی که به نوبه خود برای ایجاد افسردگی کافی نیستند ولی به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید