بی نتیجه ، کم بها دادن ، محروم کردن ، یا به عناوینی مرتبط با تنبیه می باشد. این یافته مهم و غیر مترقبه در موقعیتهای متعدد تکرار شده است ( افشاری نیا و کاکابرایی،۱۳۸۹).
بر اساس نظریه بک (۱۹۶۵) زمینه افسردگی افراد بزرگسال در خلال کودکی بوجود می آید. در دوران کودکی است که افراد طرحواره های۵۰ خود منفی را رشد می دهند. این مسئله

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید