می توان آن را با به تاخیر انداختن علائم افسردگی که باعث بر هم خوردن تجربه روزمره می گردند، بدون رویدادهای زندگی آشفته، قابل شناسایی و به طور ویژه به سوی چرخه یکسانی از کاهش تقویت و خودآگاهی فزاینده سوق داد و تحریک نمود. چنین علائم تاخیری خاصیت و ویژگی زمینه سازی هستند که ضرورتا حوادث خارجی قابل شناسایی را به عنوان محرک عود

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید