کاهش و یا تجربیات منفی افزایش می یابند.
۲- تجربه خودآگاهی فزاینده برای بروز یک دوره کامل افسردگی، ضروری می باشد. در حالی که این پیشگویی ویژه است، اندازه گیری خودآگاهی فرآیندی ساده نمی باشد پس برخی شواهد برای این جزء از نظریه، الزاما استنباطی می باشد.
۳- عود کردن افسردگی را می توان با الگوی یکسانی پیش بینی کرد. هم چنین،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید