شوند امکان آسیب پذیری در مقابل افسردگی را بیشتر می کنند. چنین حوادثی می تواند شامل موارد زیر شود: از دست دادن روابط نزدیک که تبدیل به قسمتی از الگوهای رفتاری روزمره شده اند، از دست دادن برخی عملکردهای فیزیکی که بر فعالیت های روزمره یا توان مشارکت در فعالیت های ارزشمند اثر سوء بگذارند. نقل مکان به جایی تازه که دیگر نتوان فعالیت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید