های قبلی را انجام داد یا مواجهه با تجربه زندگی دیگران که باعث افزایش حوادث ناخوشایند یا محدود کردن دسترسی به پیامدهای مثبت شود.
فرض بر آن است که این تجربیات در صورتی که فرد هرگونه آسیب پذیری شدیدی در مقابل افسردگی داشته باشد یا فاقد عواملی باشد که او را در مقابل افسردگی محافظت کنند (نقطه G در مدل) اثر منفی شدیدی خواهند

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید