علاوه جداول ۲-۶ و ۴-۶ که نشانگر متغیرهای دیرپایی هستند که نقطه G در مدل را شامل می شوند، نیز نشان می دهد که آیا متغیرهای مذکور اثر آسیب زا دارند یا اثر حفاظتی؟ این ستون را در جداول دیگر نمی بیند چون از نظر منطقی در مدل، تمامی نقاط دیگر تجربیاتی را نشان می دهند که ذاتا عوامل آسیب زا برای گسترش افسردگی می باشند(اسماعیلی،۱۳۸۹).

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید