دوره های افسردگی
جدول ۱-۶ متغیرهایی را که نمایانگر نقاط A تا F مدل تلفیقی (یکپارچه) اند، نشان می دهد. این ها نقاطی هستند که گسترش دوره های افسردگی را نشان می دهند و تاثیر آنی و مستقیم در رشد افسردگی دارند. این عوامل در درازمدت آسیب زا و یا حفاظت کننده تلقی نمی شوند، بلکه رویدادهای محیطی یا واکنش های داخلی در مقابل آن ها

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید