پیوندد که مجموعه پیچیده ای از عوامل مرتبط محیطی و درون شخصیتی هم زمان رخ دهند. مدل مذکور با تغییرات محیطی آغاز می شود که نقاط A و B در مدل می باشند و بر عملکرد خودکار در نواحی مهمی از رفتار فردی اثر می گذارند. این تغییرات به ویژه زمانی که منجر به افزایش تجربه منفی و یا کاهش حوادث مثبت مربوط به پی آمدهای تقویت کننده (نقطه C) می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید