موجب افزایش احتمال وقوع دوره افسردگی می شود.
با نگاهی به جدول ۱-۶ معلوم می شود که شواهد قابل توجهی از این فرض حمایت می کنند که افسردگی، با تجربیات مهم زندگی و واکنش های درونی آنی نسبت به آن تجربیات ارتباط دارد. برای نقطه A چهار تجربه کلی و سه رویداد ویژه شناسایی شده اند، حرف A اول کله Antecedents57 به مثابه رویداد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید