توان به جنسیت مونث یا داشتن سابقه خانوادگی افسردگی و عوامل احتمالی دیگر چون الگوهای نارسایی عملکرد شناختی و فقدان یک سیستم حمایتی قوی اجتماعی اشاره کرد.
نظریه تلفیقی لوینسون به این خاطر طراحی شد که قادر به ترکیب و استفاده از اطلاعات مهم به دست آمده از نقش عوامل بیولوژیکی و سبک های پردازش شناختی باشد که احتمال افسردگی را بالا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید