دانلود پایان نامه

دارند و موجب تداوم و تشدید خلق مغشوش می گردند و این در حالی است که وجود حالت ناامیدی مقابله فعال با افسردگی را مختل می سازد (نینان و درایدن۵۲ به نقل از یعقوبی و کریمی،۱۳۸۹).

نظریه تلفیقی (یکپارچه) لوینسون در خصوص افسردگی
این مدل که در شکل ۱-۶ نشان داده شده است، چنین بیان می دارد که خطر ظهور افسردگی زمانی به وقوع می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید