افسردگی فرض می شود که تجارب افراد به تشکیل فرضها یا طرحواره هایی درباره خویشتن و جهان می انجامد و این فرضها انعطاف ناپذیر ، افراطی و مقاوم دربرابر تغییرند و در نتیجه ناکارآمد و نابارور هستند (بروین۵۱ به نقل از علیلو و همکاران،۱۳۷۶).
فرضهای ناکارآمد به تنهایی نمی تواند پیدایش افسردگی مرضی را توجیه کند. مسائل موقعی به وجود می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید