افسردگی از خصومت پنهان ناشی می شود. بنابراین او فرض می کرد که درمانجویان افسرده خصومت زیادی در رویاهای خود نشان می دهند که این حالت در درمانجویان غیرافسرده مشاهده نمی شود. اما فرضیه روان تحلیلی حمایت علمی نشد. بیشتر درمانجویان افسرده در مقایسه با افراد بهنجار، بروز خوابهایی را با محتوایی گزارش می کنند که در اطراف محرومیت ، کارهای

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید