به گرایش دیدگاه شخص به محیط و آینده در استفاده از شیوه های منفی اشاره دارد. در خلال بزرگسالی این حیطه شناختی که بیشتر در برگیرنده خود، دیگران و آینده است، فعال شده و بوسیله استرسورهای محیطی منفی تشدید می یابد و اینها مختص رویدادهای استرس آور هستند که افسردگی را آشکار می سازند و موضوع غالبی از طرحواره خود منفی است. در مدل شناختی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید