دانلود پایان نامه

برانگیزاننده افسردگی تعریف شده است.

جدول ۱-۶: عوامل پیش بینی کننده دوره افسردگی متغیرهای ایجادکننده واکنش آنی مقابل حوادث و رویدادها
بررسی
عوامل آسیب پذیری
عنصر مربوطه
لوینسون و دیگران، ۱۹۹۴۵۸
مشاجره های روزمره
A

رویدادهای عمده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید