دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات.. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- عنوان پژوهش.. 2

1-3- اظهار مسئله.. 3

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش.. 6

1-5- اهداف پژوهش.. 9

1-5-1- هدف اصلی.. 9

1-6- سؤالات پژوهش.. 9

1-6-1- سوال اصلی پژوهش.. 9

1-6-2- سوالات فرعی.. 9

1-7- فرضیه‏های پژوهش.. 10

1-7-1- فرضیه اصلی.. 10

1-7-2- فرضیه­های فرعی.. 10

1-8- روش پژوهش.. 11

1-9- روش آماری.. 11

1-9-1- آمار توصیفی.. 11

1-9-2- آمار استنباطی.. 11

1-10- روش گردآوری داده­ها.. 11

1-11-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)   12

1-12-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 12

1-13-تعاریف نظری و عملیاتی.. 12

1-13-1- تعاریف نظری.. 12

1-13-1-1- کارت امتیازی متوازن.. 12

1-13-1-2-استراتژی (راهبرد).. 13

1-13-2- تعاریف عملیاتی.. 13

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری.. 14

کارت امتیازی متوازن.. 15

2-1- مقدمه.. 15

2-2- تاریخچه و طریقه تکاملی کارت امتیازی متوازن.. 17

2-2-1- معیارهای سنجش مالی اکثراً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند.   18

2-2-2- ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی می باشد… 18

2-2-3- ارزیابی­ها اکثراً یک بعدی می باشد… 18

2-3- تاریخچه شکل­گیری برنامه ریزی استراتژیک.. 19

2-4- استراتژی.. 20

2-5- چهار فرآیند مدیریت راهبردی.. 21

2-5-1- تفسیر چشم‌انداز.. 21

2-5-2- انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف.. 22

2-5-3- برنامه‌ریزی تجاری.. 24

2-5-4- بازخورد و آموزش.. 25

2-6- تعاریف کارت امتیازی متوازن.. 28

2-7- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژی­ها.. 30

2-8- مزایای کارت امتیازی متوازن.. 30

2-8-1- یکپارچگی و نظارت.. 31

2-8-2- تمرکز.. 31

2-8-3- بازخور.. 31

2-8-4- همسویی.. 31

2-8-5- ارتباطات.. 32

2-8-6- مسئولیت‌پذیری.. 32

2-8-7- مشارکت.. 32

2-8-8- تبدیل و تکامل.. 32

2-9- کارکردهای کارت امتیازی متوازن.. 33

2-10- منظرهای ارزیابی متوازن.. 34

2-11- علت های عدم اجرای استراتژی­های تدوین شده در سازمان.. 36

2-11-1- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت   37

2-11-2- موانع مدیریتی.. 37

2-11-3- موانع عملیاتی.. 37

2-11-4- موانع کارکنان.. 37

2-12- معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن.. 39

2-12-1-وجه مالی.. 40

2-12-2- وجه مشتری.. 41

2-12-3- وجه رشد و یادگیری.. 42

2-12-4- وجه فرآیندهای داخلی.. 42

2-12-4-1- آرمان / چشم­انداز.. 43

2-12-4-2- استراتژی.. 43

2-12-4-3- عوامل بحرانی موفقیت.. 44

2-12-4-4- روابط علت و معلولی.. 44

2-12-4-5- برنامه عملی.. 44

2-13- پیاده­سازی کارت امتیازی متوازن.. 45

2-13-1- قدم اول.. 45

2-13-2-قدم دوم.. 46

2-13-3- قدم سوم.. 46

2-13-4- قدم چهارم.. 47

2-13-5- قدم پنجم.. 47

2-13-6- قدم ششم.. 48

2-14- مثالی از یک سیستم کارت امتیازی متوازن.. 48

2-14-1- منظر مالی اهداف.. 48

2-14-2- منظر فرآیندهای داخلی اهداف.. 48

2-14-3- منظر یادگیری و رشد اهداف.. 49

2-14-4- منظر مشتری.. 49

2-15- ایجاد سازمان استراتژی محور به کمک کارت امتیازی متوازن.. 50

2 -15-1- ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی.. 51

2-15-2- همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی.. 52

2-15-3- تبدیل استراتژی به کار هر روز هرکس.. 52

2-15-3-1- آموزش و برقراری ارتباط.. 53

2-15-3-2- توسعه اهداف فردی و گروهی.. 53

2-15-3-3- سیستم­های پاداش و بهره­وری.. 53

2-15-4- تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر.. 54

2-15-5- بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـری مدیریت ارشد   54

2-16- گسترش بهره گیری از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن).. 57

2-17-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج.. 58

2-18- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن.. 59

2-19- داستان­های موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن.. 60

2-19-1- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد.. 61

2-19-2- تبدیل ۳۰ درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی   61

2-19-3- دو برابر کردن سود هر سهم.. 61

2-20- سنگ بنای پیروزی.. 63

2-20-1- طرفداری مدیریت ارشد.. 64

2-20-2- مدیریت پروژه.. 64

2-21- چالش­های کارت امتیازی متوازن در مقام اقدام.. 65

2-22- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات   66

2-22-1 – تنظیم استراتژی.. 66

2-22-2- برنامه ریزی استراتژیک.. 67

2-22-3- همسویی سازمان با استراتژی.. 69

2-22-4- برنامه ریزی عملیات.. 69

2-22-5- کنترل، نظارت و یادگیری.. 70

2-22-6- سنجش و سازگار کردن استراتژی.. 70

2-23- بعضی از کاستی­های کارت امتیازی متوازن.. 71

2-24-تحقیقات انجام شده در مورد کارت امتیازی متوازن.. 72

2-24-1- تحقیقات خارجی.. 72

2-24-2- تحقیقات داخلی.. 76

2-3- نتیجه­گیری.. 79

فصل سوم: مواد و روش­ها و روش­شناسی پژوهش یا روش اجرای پژوهش.. 81

3-1- مقدمه.. 82

3-2 – روش پژوهش.. 82

3-2-1- برحسب هدف.. 83

3-2-2- برحسب نحوه گردآوری داده­ها.. 84

3-3- جامعه آماری پژوهش.. 87

3-4- روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه.. 87

3-5- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات و اندازه­گیری داده­ها.. 87

3 -6- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی:.. 91

3-6-1- روایی پرسشنامه پژوهش.. 91

3-6-2- پایایی  (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 92

3 -7- روش تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه­ها.. 93

3-7-1- نرم­افزارهای مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده­ها.. 94

3-7-2- مقایسه رتبه با بهره گیری از آزمون فریدمن.. 94

3-7-3- آزمون کای –دو برای جدول­های یک بعدی.. 95

3-7-4- آزمون نسبت (دو جمله­ای).. 95

3-8-چهارچوب نظری و مدل پژوهش: مدل کارت امتیازی متوازن.. 96

3-8-1- مانع اول.. 96

3-8-2- مانع دوم.. 96

3-8-3- مانع سوم.. 96

3-8-4- مانع چهارم.. 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها.. 100

4-1- مقدمه.. 101

4-2- ویژگی­های جمعیت­شناسی جامعه مورد مطالعه.. 101

4-2-1- جامعه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت.. 102

4-2-2- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سن.. 102

4-2-3- جامعه مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات.. 103

4-2-4- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سابقه کار در سازمان.. 104

4-3 – آزمون فرضیات.. 105

4-3-1- آزمون فرضیه اصلی پژوهش.. 105

4-3-1-1- آزمون کای – دو.. 106

4-3-1-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای).. 108

4-4- آزمونهای مربوط به فرضیه اول.. 110

4-4-1- آزمون کای – دو.. 110

4-4-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای).. 112

4-5- آزمون مربوط به فرضیه دوم.. 114

4-5-1- آزمون کای –دو.. 114

4-5-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای).. 116

4-6- آزمون مربوط به فرضیه سوم.. 118

4-6-1- آزمون کای – دو.. 118

4-6-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای).. 120

4-7- آزمون مربوط به فرضیه چهارم.. 121

4-7-1- آزمون کای –دو.. 121

4-7-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای).. 123

4-8- آزمون مربوط به فرضیه پنجم.. 124

4-8-1- آزمون کای –دو.. 124

4-8-2-آزمون نسبت (دو جمله­ای).. 126

فصل پنجم: نتایج پژوهش.. 128

5-1- مقدمه.. 129

5-2- اختصار پژوهش.. 129

5-3- نتایج آزمون فرضیات و تفسیر آنها.. 130

5-3-1- آزمون کای-دو.. 131

5-3-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای).. 131

5-4- پیشنهادات براساس نتایج به دست آمده.. 134

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 134

5-6- محدودیت­های پژوهش.. 134

منابع و مآخذ.. 136

پیوستها.. 147

Abstract 154

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

سایت منبع

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد