مقاوم مذکور ابتدا به عنوان یک منبع مقاوم به ZYMV و WMV بود. در بررسی لینکاژ ژنتیکی میان مقاومت به این دو ویروس، فاصله ژنتیکی میان مکانهای ژنی آنها ۵/۷ سانتیمتر، تخمین زده شد. ژنهای مقاومت به PRSV و PM از هم جدا بوده و همچنین از ژنهای مقاومت به ZYMV و WMV نیز مجزا می‌باشد.
کرادوک۱۹ و همکاران (۲۰۰۲)؛ چندین ویروس آلوده‌کننده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید