clustal و most-parsimonious با ۱۳ پوتی ویروس، دو گروه را تشکیل داد. آنالیزها نشان دادند که WMV و ویروس موزائیک سویا، رابطه نزدیکی با هم دارند بنابراین در طبقه بندی بعنوان نژادهای مختلف یک ویروس قرار گرفتند. همچنین این بررسی نشان داد که ZYMV-F یک نوع پوتی ویروس متفاوت می‌باشد و رابطه نزدیک با WMV دارد.
کاسل۱۴ و همکاران (۱۹۹۲)؛

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید