فلوریدا و رابطه آن با جدایه‌های مختلف این ویروس از سایر مناطق را بررسی کرده‌اند. از گیاهان آلوده با میزبانهای مختلف استخراج ویروس صورت گرفت وسپس با روش ایمنودفیوژن با تیمار سولفات دودسیل سدیم۱۲، شناسایی جدایهها انجام شد. در میان ۱۳ جدایه WMV از مناطق مختلف سه نوع رابطه با جدایههای فلوریدا، تشخیص داده ‌شد. ۱- جدایه‌هایی که رابطه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید