میزبان تأثیری بر روی استخراج یا کمیت پروتئین پوششی ویروس نداشت. تیمار دمایی مختلف در بافت مقاوم، افزایش در شدت نشانه‌های بیماری توسط WMV ایجاد میکرد اما نوع نشانه که پراکندگی نقاط کلراتیک بود، تغییری پیدا نکرد. در واقع افزایش مقدار پوشش پروتئینی ویروس همراه با افزایش در شدت نشانه‌های بیماری در بافت مقاوم بود. مکانیسم مقاومت اثری

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید