ویروسهای موزائیک خیار و موزائیک هندوانه بیشترین فراوانی را در بسیاری از مناطق داشتند. در ۷۹ درصد نمونه‌ها فقط یک نوع ویروس موزائیک دیده شد و در ۱۵ درصد نمونه‌ها آلودگی به دو ویروس موزائیک پیدا شد. میزان شیوع هریک از چهار ویروس موزائیک بررسی شده بر اساس منطقه متغیر بود.
آنانوستو۱۸ و همکاران (۲۰۰۰)؛ وراثت و آنالیزهای لینکاژ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید